Swoosh Relining avlopp utrustning avloppssystem
Miljövänligt
Energieffektivt
Kostnadsbesparande

Relining av avlopp

Relining är ett smart, snabbt och kostnadseffektivt sätt att renovera gamla rör- och avloppssystem. Swoosh skapar nya hållfasta rör i det befintliga systemet. Jämfört med ett traditionellt stambyte är relining smidigt och har betydligt mindre miljöpåverkan. Dessutom kan alla i fastigheten bo kvar under tiden arbetet utförs.

Relining istället för stambyte

Relining är ett smart, snabbt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att renovera gamla rör- och avloppssystem. Jämfört med ett traditionellt stambyte är relining smidigt, ekonomiskt fördelaktigt och har betydligt mindre miljöpåverkan. Dessutom innebär det minimal störning och alla i fastigheten kan bo kvar under tiden. Vi skapar helt enkelt nya hållfasta rör i ditt befintliga system.

Stopp i avloppet kan vara första tecknet på att dina rör behöver kontrolleras och kanske även renoveras. Ett hyreshus eller en villa som varit med ett tag kan ha avloppsrör och stammar med flera små eller stora skador. Skadade och rostiga rör kan börja läcka och orsaka vattenskador i fastigheten och det kan tyvärr ta tid innan problemen upptäcks. Därför är det bra att anlita oss för en kamerainspektion. Då kan vi snabbt spola och kontrollera skick och funktion i ditt avloppssystem och i händelse av ev skada så planerar vi för en reparation.

Rören blir som nya
Relining innebär att avlopps- eller dagvattenrören först rensas och inspekteras, därefter får rören en ny insida av plast. När reliningen är klar har man ett rörsystem med samma hållfasthet och funktion som nya rör. Arbetet är tidseffektivt och vi lämnar självklart garanti på utfört arbete.

Punktlagning
Vid enstaka mindre hål eller skador kan vi utföra punktlagningar. Men finns mer omfattande skador, eller om avloppssystemet är i allmänt dåligt skick, är det oftast säkrare och långsiktigt bättre med en komplett relining.

Alla kan bo kvar 
Relining är ett effektivare och billigare alternativ att renovera stammar än ett traditionellt stambyte. Metoderna är beprövade, kontrollerade och trygga. Vi har lång erfarenhet och expertkunskap inom detta fackområde. Mindre punktlagningar är möjliga ibland, men i de flesta fall är en helrenovering både säkrare och mest kostnadseffektivt. 

Taket för ROT-avdrag höjs från 1 juli

Under perioden 1 juli–31 december 2024 kommer rotavdraget att höjas från 50.000 till 75.000kr/person och år. Detta betyder att du får tillbaka mer pengar när du renoverar i din fastighet, som exempelvis relining av dina avloppsrör.

Vet du status på dina avloppsrör?
Bästa sättet är att boka en kamerainspektion med oss för att fastställa skicket. Om vi skulle upptäcka skador på dina rör som behöver åtgärdas, så får du därefter ett förslag från oss med en offert och en tidsplan så att du får full koll på läget.

Kontakta oss!

Steg-för-steg

Relining är en teknik som används för att reparera och förnya avloppsledningar utan omfattande grävarbeten eller att byta ut hela rörsystemet. Här är en kort steg-för-steg-beskrivning av reliningprocessen:

1

Rörbesiktning

Vi gör en kamerabesiktning i din fastighet, dvs vi inspekterar rören inifrån för att bedöma skicket och sedan har vi en dialog om vad vi sett när vi filmat.

2

Kostnadsuppskattning

Efter kamerabesiktningen tar vi fram en utförlig offert och en tidplan som vi går igenom tillsammans.

3

Renovering

Under hela renoveringen dokumenteras varje steg, både för din och vår trygghet. Alla kan bo kvar under tiden med minimal störning och när renoveringen är klar så har du fått helt nya självbärande rör inuti de gamla och både ytskikt och tätskikt är intakta.

4

Slutbesiktning

Efter avslutat arbete gör vi en slutbesiktning med en funktionskontroll. Vi går igenom all dokumentation för att säkerställa att du förstått alla moment.

MILJÖFÖRDELAR Relining vs Stambyte

Relining minskar användningen av nya material och genererar därmed också mindre avfall. Eftersom processen är snabbare så innebär det även lägre energiförbrukning. Detta är positivt både för miljön och minskar även alla kostnader. Eftersom vi inte behöver riva vare sig ytskikt eller mark så innebär även det i sig en stor miljöfördel.

Relining hos Swoosh

Se hur det går till när Swoosh relinar avloppsrör i en fastighet.

BRIF-certifierade

Beprövade metoder
Under 30 års tid har 100 000-tals bostäder fått avloppen renoverade genom olika typer av relining. Vilken metod vi rekommenderar beror på din typ av rörsystem. Metoderna skapar antingen en ny beläggning i befintliga rör eller infodrar rören med ett epoxi-impregnerat foder. Swoosh har erfarenhet att bedöma vilken metod som passar bäst beroende på förutsättningarna i varje enskilt fall. Vi är dessutom medlemmar i branschföreningen BRIF, vilket betyder att våra metoder och utföranden kontrolleras årligen av det oberoende institutet RISE. Vi erbjuder material som certifierats enligt RISE certifieringsregel CR072

Reliningmetoder
Oaktat vilken metod som vi använder, så rengörs rören först och slipas rena från rost och beläggningar. Det ger oss möjlighet att besiktiga konditionen på de gamla rören och avgöra vilken metod som är lämpligast.

- Strumpmetoden (infodring)
Infodring av rör med epoxi-impregnerade textila foder, kallas ofta för ”strumpmetoden”. Den innebär att om rören har stora skador eller rörmaterialet så kräver (t.ex. betong eller keramik), så skapar vi nya plaströr inuti de befintliga. Ett textilt epoxifoder installeras med tryckluftsteknik. När fodret härdat bildas ett självbärande skarvfritt plaströr som är helt oberoende av det befintliga rörsystemet. Det spelar därför ingen roll om det finns skador, sprickor eller hål i de gamla rören. Vi kan också installera grenfoder i anslutande ledningar.Du får alltså ett helt nytt avloppssystem. Hållfastheten och den tekniska livslängden är densamma som nya plaströr, dvs minst 50 år.

- Beläggningsmetoden

När rören beläggs med en ny yta, sprutar och belägger vi rörens insida med antingen epoxi-plast eller glasförstärkt styrenfri polyesterplast. Det ger en slät och tät insida utan skarvar. Efter härdning bildas en ny stark och tät yta på insidan av de gamla rören. Vi besiktigar och dokumenterar det färdiga resultatet för att säkerställa en hög kvalitet på den färdiga reliningen. Metoden förlänger livslängden på det gamla avloppssystemet med många år.

 

UV-Relining
Swoosh ligger alltid i framkant med ny och modern teknik. Vid installation av strumpfoder har vi tekniken att göra installationen både säkrare och snabbare med hjälp av UV-Relining. Då härdas fodret med ultraviolett ljus i samband med installationen. Ett UV-tåg går genom strumpfodret och detta härdar röret omgående. Med denna metod minimeras avstängningstiden på avloppet.

Vanliga frågor

Vi finns över hela Sverige

Våra orter