Besiktning och tömning av Oljeavskiljare

Oljeavskiljare är ett väldigt viktigt skydd för vår miljö. De används för att avskilja olja och andra föroreningar från avloppsvatten innan det når våra vattendrag. Detta är avgörande för att skydda miljön från skadliga föroreningar och bevara vattnets renhet.

Vad är en Oljeavskiljare?
En oljeavskiljare är en tank som är designad för att separera olja och fett från vatten. Den fungerar genom att utnyttja skillnaden i densitet mellan olja och vatten. När förorenat vatten strömmar in i avskiljaren, flyter oljan till ytan medan det renade vattnet fortsätter genom avloppssystemet.

Besiktning av oljeavskiljare
Regelbunden besiktning av oljeavskiljaren är avgörande för att säkerställa att den fungerar effektivt. Vi på Swoosh är ackrediterade för både 6 månaderskontroller och 5-års besiktningar. En besiktning innebär vanligtvis att våra certifierade tekniker granskar avskiljaren för att kontrollera att den är i gott skick och att inga läckor eller skador har uppstått. Detta kan hjälpa till att upptäcka problem i ett tidigt skede och förhindra att förorenat vatten läcker ut i miljön.

Tömning av oljeavskiljare
Oljeavskiljaren måste regelbundet tömmas för att avlägsna den ackumulerade oljan och föroreningarna. Det gör vi på Swoosh och vi tömmer tanken på ett säkert och miljövänligt sätt. Tömningen bör görs enligt en fastställd tidtabell som bestäms utifrån avskiljarens storlek och användning.

Den viktiga miljöaspekten
Oljeavskiljare spelar en avgörande roll för att bevara miljön genom att förhindra att olja och andra föroreningar når våra vattendrag. Genom att avlägsna dessa skadliga ämnen från avloppsvattnet skyddar oljeavskiljaren den lokala ekosystemet och bidrar till att upprätthålla vattendragens hälsa. Regelbunden besiktning och tömning av oljeavskiljaren är därför nödvändiga åtgärder för att säkerställa dess effektivitet och minimera risken för miljöskador.

Sammanfattningsvis är oljeavskiljare viktiga anläggningar för att skydda miljön från skadliga föroreningar. Genom att genomföra regelbunden besiktning och tömning av oljeavskiljaren kan vi säkerställa dess effektivitet och bidra till att bevara vattnets renhet för framtida generationer.

LÄS MER

Kontakta oss!