Oljeavskiljare Swoosh
Vi tömmer och besiktar
Ackrediterade av Swedac

Tömning av oljeavskiljare

Industrifastigheter, P-hus, tvätthallar, bilfirmor och större garage är några exempel på platser där det finns oljeavskiljare. Den säkrar miljön. Oljeavskiljaren separerar olja, bensin och andra miljöfarliga vätskor från vattnet i avloppet. Nya lagkrav innebär att rapportering till Naturvårdsverket måste ske regelbundet. Det tar vi hand om på Swoosh!

Certifierad partner

Swoosh har lång erfarenhet av arbete med tekniska system för miljöskydd, t.ex. att tömma oljeavskiljare. Vi använder ADR-slamsugningsfordon med hög kapacitet.

Måste rapporteras till Naturvårdsverket
Eftersom oljeutsläpp kan påverka miljön, omgärdas oljeavskiljare av omfattande miljölagstiftning. Alla verksamheter med en oljeavskiljare skall rapportera in uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Den tjänsten sköter Swoosh när vi tömmer er oljeavskiljare. Med jämna intervaller besöker våra tekniker er för att tömma och samtidigt besiktar vi oljeavskiljaren och informerar om eventuella åtgärder som behövs för att säkerställa funktionen. Protokoll upprättas vid varje tillfälle. Avfallet deponeras även på ett miljöriktigt sätt i samverkan med lokala deponiföretag.

Femårsbesiktning och halvårskontroll
Din oljeavskiljare behöver tömmas med regelbundna intervaller. Du har även ansvaret att genomföra funktionskontroller två gånger per år, dessa kontroller är lagstadgade och ska dokumenteras. Dessutom ska din oljeavskiljaren besiktigas vart femte år. Både femårsbesiktning och halvårskontroller är tjänster som Swoosh hjälper dig med.

Vi är ackrediterade
Swoosh är ett av Swedac ackrediterat kontrollorgan för femårsbesiktning och 6-månaderskontroll av oljeavskiljare. Det skapar trygghet och säkerställer att du anlitat ett företag som har kontroll på lagstiftning och alla viktiga processer när det gäller besiktning och tömning av oljeavskiljare.

Välkommen att höra av dig till oss på Swoosh!

Swoosh Oljeavskiljare

Se hur det går till när vi besiktar och tömmer oljeavskiljare hos oss på Swoosh.

Vanliga frågor om oljeavskiljare

Jour dygnet runt - året om!

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året om. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador.

Kontakta oss!

Vi finns över hela Sverige