Slamtömning Swoosh
Bra för trånga utrymmen!
Både för vätskor och torra material

Slamsugning

Swoosh sugtekniska system kan användas i en mängd olika sammanhang – både för vätskor och torra material. Eftersom sugbilen har en lång slang kommer vi fram även till trånga utrymmen som garage-, industri- och källarutrymmen. Systemet kan till och med användas för takskottning.

Swoosh slamsugning räddar effektivt källare och andra utrymmen från allvarliga följdskador vid översvämningar. Med våra specialutrustade sugfordon tömmer och rensar vi allt från trekammarbrunnar, septictankar, rännstensbrunnar och pumpgropar till fett- och oljeavskiljare.

Slamsugning är en effektiv metod för att rengöra och underhålla avloppssystem, avloppsbrunnar, dammar, industrianläggningar och liknande platser där det kan finnas ansamlingar av slam, sediment eller flytande avfall.

Kommunala uppdrag
Slamsugning kan både vara planerade och akuta insatser. Swoosh utför exempelvis schemalagda tömningar av enskilda trekammarbrunnar på uppdrag av olika kommuner. Med våra större kombibilar i miljöklass EURO-6 genomför vi högpresterande slamsugning och forslar snabbt över den smutsiga vätskan till en tank.

Suger och renspolar samtidigt
Samtidigt som slamsugningen pågår kan vi utföra en effektiv och miljöskonsam spolning av nedsmutsade ytor, eftersom våra kombifordon har separerade tankar. Vi slamsuger och renspolar alltså samtidigt med ett och samma fordon. Detta blir en tids- och miljöeffektiv åtgärd.

Välkommen att höra av dig till oss på Swoosh!

Så går det till - Slamsugning

1

Lokalisering av tank/behållare

Först och främst måste vi lokalisera och komma åt den behållare som behöver tömmas. Det kan vara en septiktank, en avloppsbrunn eller någon annan typ av tank för avfallshantering.

2

Anslutning av sugslangen

Nästa steg är att ansluta sugslangen från slamsugningsfordonet till tanken. Slamsugningsfordonet har ett kraftfullt vakuumsystem som används för att suga upp innehållet från tanken.

3

Tömning av tanken

När sugslangen är korrekt ansluten och förseglad på plats, aktiveras vakuumet för att suga upp slammet och avfallet från tanken.

4

Transport/deponi

När tanken är tömd på slam och avfall, transporterar slamsugningsfordonet avfallet till avsedd avstjälpningsplats/reningsanläggning där avfallet kan hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt

Slamsugning hos Swoosh

Se hur det går till när vi utför slamsugning hos oss på Swoosh

Jour dygnet runt - året om!

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året om. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador.

Vanliga frågor om slamsugning

Kontakta oss!

Vi finns över hela Sverige

Våra orter