Källsortering
Viktigt miljöansvar

Transport av farligt avfall

Många av våra uppdrag ger ett behov av frakt och avfallshantering. När du anlitar oss på Swoosh ingår det i vårt åtagande att vi tar hand om avfallet och vi ansvarar för transport till en seriös och lokal samarbetspartner för återvinning, destruktion eller deponi enligt miljöriktiga principer.

Vi stärker ditt miljöarbete

Många av de uppdrag vi utför ger ett behov av frakt och avfallshantering. När du anlitar Swoosh ingår det i vårt åtagande att vi tar hand om avfallet och ansvarar för transport till en seriös och lokal samarbetspartner för återvinning, destruktion eller deponi enligt lagliga och miljöriktiga principer.

Som miljötekniskt företag hanterar Swoosh ofta miljöskadliga ämnen från exempelvis slamsugning och sanering. Vi verkar alltid för att minimera föroreningsriskerna och använder metoder som begränsar belastningen på natur och miljö så långt som möjligt.

Ditt miljöarbete förstärks
Swoosh insatser bidrar till ert miljöarbete genom att vi sanerar och omhändertar skadliga och farliga ämnen, allt enligt gällande lagkrav och lokala föreskrifter. Vi använder också effektiva metoder som kan minska både transporterna och avfallsmängden. Ett exempel är s.k. avvattning som innebär att våra specialfordon processar bort vattnet från fuktigt avfall. Enkelt uttryckt agerar vi mobilt reningsverk och kan minska avfallet med upp till 90%.

Källsortering
De kemisk tekniska produkter som är nödvändiga för våra saneringsuppdrag, är noga utvalda med hänsyn till miljöpåverkan. Vi källsorterar vårt avfall och i vårt praktiska miljöarbete deltar samtliga medarbetare och våra anlitade underentreprenörer. Swoosh miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklas kontinuerligt genom utbildning och ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att vår miljöpolicy följs.

Jour dygnet runt - året om!

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året om. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador.

Vi finns över hela Sverige!

Kontor